Obchodní podmínky

Reklamace

Pokud klient bude s provedenou službou nespokojen, má právo podat reklamaci provedené služby. Reklamaci lze zaslat na e-mail suzi@suzi.cz, nebo poštou na adresu: Agentura Suzi s.r.o., Meruňková 813, 667 01 Židlochovice. Reklamace bude vyřízena do 10 dnů od jejího přijetí. Reklamace má obsahovat tyto údaje: jméno klienta, adresu, tel. kontakt, e-mail kontakt, stručný popis reklamované služby.

Spotřebitelské spory

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.czGDPR

Informace obchodním partnerům o zpracování osobních údajů

ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Správce: Agentura Suzi s.r.o., Meruňková 813, Židlochovice 667 01, IČ 29199662, dále jen „Správce.“

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Není stanoven.

Účel a právní základ pro zpracování: Právním základem a účelem zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností Správce jako smluvní strany, plynoucích z daňových a bezpečnostních předpisů a dále povinností plynoucích z plnění smluvní povinností mezi Správcem obchodním partnerem a uplatňování právních nároků.

Kategorie příjemců osobních údajů: Orgány veřejné moci, certifikační a auditorská společnost.

Doba uložení: Nejdéle po dobu určenou zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem nebo vnitřním předpisem Správce k archivaci údajů.

Subjekt údajů je oprávněn: Požadovat od Správce přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz nesprávných osobních údajů nebo těch údajů, u kterých uplynula doba zpracování, požadovat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a požadovat přenositelnost osobních údajů.

Právo odvolat souhlas se zpracování: Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu osobních údajů a nikoliv na zákonné povinnosti zpracování, je subjekt údajů oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním.

Právo na stížnost: Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost o dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Povaha požadavku na poskytnutí osobních údajů: Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem Správce. Jejich neposkytnutí nebo neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy, ukončení smluvního vztahu nebo vymáhání poskytnutí osobního údaje v rozsahu nezbytném pro plnění povinnosti Správce.

Automatické rozhodování a profilování: Neprovádí se.

Zpracování a ochrana osobních údajů jsou co do bližšího vymezení práv a povinností Správce upraveny ve směrnici Správce o ochraně osobních údajů, řídí se touto směrnicí a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

V Židlochovicích dne 25.5.2018


Informace pro zákazníky objednávající služby o ochraně a zpracování osobních údajů


1. Prohlášení správce

Naše obchodní společnost Agentura Suzi s.r.o., Meruňková 813, Židlochovice 667 01, IČ 29199662, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 65052 coby správce osobních údajů a provozovatel www.suzi.cz, se při nakládání s Vašimi osobními údaji řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Vaše osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s GDPR.

2. Jaké údaje jsou zpracovány a k jakému účelu

Pro uzavření budoucí smlouvy potřebujeme, abyste nám sdělili Vaše jméno, příjmení (případně název společnosti, IČ a DIČ, kontaktní osobu), adresu bydliště nebo sídla (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt.

K uskutečnění obchodu, dodání služby, vyřízení reklamace a k souvisejícím úkonům není potřebný Váš souhlas se zpracováním osobním údajům, neboť se jedná o plnění smluvního závazku. Vaše právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se tedy v tomto případě neuplatní. Vaše osobní údaje však nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám s výjimkou plnění smlouvy a plnění zákonných povinností vůči orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování vč. profilování. Osobní údaje budou námi zpracovávány po dobu platnosti kupní smlouvy a dále nejméně po dobu pěti let od ukončení smluvního vztahu dle zákona o účetnictví. Po skončení platnosti smlouvy a nároků s plněním smlouvy spojených bude s těmi údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a dle Nařízení GDPR.

3. Vaše práva v souvislosti se zpracováním

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva: Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje zákazníka, pokud tomu nebrání zákonné překážky např. plnění zákonných povinností správce, a zákazník o to požádá. Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro plnění povinností ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu a následně je předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. V případě, že bude zákazník nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

pro pečovatelky
pro hospodyně
pro lektory
pro venčitele